ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 กกค.(ยธ.)35440/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077391152
รายละเอียด
จ้างเหมางานถมดินบดอัดแน่นที่ สถานีไฟฟ้าศรีราชา 2 (ถาวร) จ.ชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ
14 สิงหาคม 2563 ถึง 18 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
19 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
10170
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
4,760,751.00 บาท
ราคากลาง
4,760,751.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5412-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 210.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563