ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 มสด.(บห.)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067413784
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
รายงานขอซื้อหม้อแปลง TR., 100 KVA, 3P, 22-0.416/0.24 KV, DYN11, SC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด และราคาที่เสนอ 450042 บาท
2.บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด และราคาที่เสนอ 453038 บาท
3.บริษัท พี.เจ แอนด์ เอส กรุ๊ป จำกัด และราคาที่เสนอ 453680 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด และราคาที่เสนอ 450042 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
450,042.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-87480-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 119.6 kB]