ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ น.1มส.(บห.)(จซ.)14/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057308312
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบลงทุน จำนวน 7 รายการ ตามการจัดซื้อเลขที่ น.1มส.(บห.)(จซ.)14/2564
ระยะเวลาขายแบบ
21 พฤษภาคม 2564 ถึง 2 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
27 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053695014
สอบถามทางอีเมล์
nalinisae@pea.co.th
Fax
053695015
วงเงินงบประมาณ
428,930.90 บาท
ราคากลาง
428,930.90 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38114-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 152.8 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
เหตุผลที่ยกเลิก
เสนอเกินวงเงินอนุมัติงบประมาณและไม่ครบ 7 รายการ