ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2บนบ.(บป.) จ.eb001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127037888
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. (งานงดจ่ายไฟปี 2564)
ระยะเวลาขายแบบ
2 ธันวาคม 2563 ถึง 14 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
15 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-445012
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,999,428.75 บาท
ราคากลาง
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-17023-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 118.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-17023-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 74.4 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563