ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1 กฟส.อ.มล.(กป)35401/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087134138
รายละเอียด
งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มวงจร 185 หน้า ช่วงบ้านป่าอ้อย ถึง วัดท่ามะโอหมายเลขงาน WBS.P-TDD01.3-A-MLOD0.0009 อนุมัติเลขที่ น.1 มล.(กป) 934/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563
ระยะเวลาขายแบบ
7 สิงหาคม 2563 ถึง 13 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
14 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-183850
สอบถามทางอีเมล์
Fax
053-666421
วงเงินงบประมาณ
792,494.74 บาท
ราคากลาง
792,494.74 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-4882-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 252.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-4882-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.6 MB]