ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)1709/2564 ลว. 8 มิ.ย. 2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067109259
รายละเอียด
จัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง กฟอ.ตาคลี
ระยะเวลาขายแบบ
8 มิถุนายน 2564 ถึง 14 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
15 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
056-261233 ต่อ 14755
สอบถามทางอีเมล์
Fax
056-261586
วงเงินงบประมาณ
543,365.42 บาท
ราคากลาง
543,365.42 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38309-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 81.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38309-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 55.0 kB]