ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ มท.5309.18/กฟอ.ดอ.(คพ.)0016/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายหม้อแปลงชำรุด รวม 740 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ
19 สิงหาคม 2563 ถึง 26 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
26 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045-361156
สอบถามทางอีเมล์
rattana.bou@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
30,987.20 บาท
ราคากลาง
30,987.20 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-6339-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.3 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-6339-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.3 MB]