ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ จก.6/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63057152625
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
29 กรกฎาคม 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
10 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2009-6103
สอบถามทางอีเมล์
cwc@pea.coth
Fax
0-2009-6108
วงเงินงบประมาณ
16,986,036.00 บาท
ราคากลาง
16,791,510.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
849,400.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-3623-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 606.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-3623-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.3 MB]