ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.1บฬ.(กส.)3174/2565 ลว.17 มิถุนายน 2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุหลัก-พัสดุรอง เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2565
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัทเบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 504,023.50 บาท
2.บริษัท พี.เจ. แอนด์ เอส กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 516,970.50 บาท
3.บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรด จำกัด ราคาที่เสนอ 492,949.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรด จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
492,949.00 บาท
หมายเหตุ
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุ ด แต่พัสดุอุปกรณ์บางรายการสูงกว่าราคากลางที่ กฟภ.กำหนด จึงขออนุมัติจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ในราคาท้องตลาด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา