ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-TDDP.1(E)-057/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057068623
รายละเอียด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม (กฟผ)-สถานีไฟฟ้านครพนม 2 จ.นครพนม ช่วง B-C ตาม คพจ.1
ระยะเวลาขายแบบ
12 พฤษภาคม 2564 ถึง 20 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
21 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-9066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
0-2590-9068
วงเงินงบประมาณ
1,504,193.16 บาท
ราคากลาง
1,347,080.29 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-35118-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 852.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-35118-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 189.4 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564