ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1กค.(มต.)384/2564 ลว.20 ม.ค.64
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
กฟอ.เกาะคา จ.ลำปาง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 608 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ
20 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
27 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
085-7182502
สอบถามทางอีเมล์
diwmusic@hotmail.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
10,977.00 บาท
ราคากลาง
10,977.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
10,977.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
549.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22335-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 129.2 kB]