ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2 กล.(บห.)2296/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067063767
รายละเอียด
ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้างานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เสนอราคา 291,403.80 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1. บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เสนอราคา 291,403.80 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
291,403.80 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38065-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 39.1 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38065-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 199.0 kB]