ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ S1(B)Insulator(C)023/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097211839
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) ลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 6 รายการ (Price Performance)
ระยะเวลาขายแบบ
7 ตุลาคม 2563 ถึง 22 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
26 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326-27
สอบถามทางอีเมล์
orapin.pea@pea.co.th
Fax
032-598478, 032-598156
วงเงินงบประมาณ
5,179,014.00 บาท
ราคากลาง
5,177,890.50 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11230-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 67.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11230-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 22.0 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563