ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding042/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107286986
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 23 คัน ตามแผนงานจัดหายานพาหนะปี 2563
ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)042/2563
ระยะเวลาขายแบบ
3 พฤศจิกายน 2563 ถึง 11 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
12 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
073-262-713
สอบถามทางอีเมล์
nichanan.bab@pea.co.th
Fax
073-262-714
วงเงินงบประมาณ
1,117,294.00 บาท
ราคากลาง
1,030,400.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-13899-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 767.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-13899-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 94.2 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เหตุผลที่ยกเลิก
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ซึ่งยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามที่ กฟภ. กำหนด