ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1พย.(บห.)(ซจ.)45/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067094372
รายละเอียด
ซื้อพัสดุขาดแคลนงบ P-TDD02.4-A-PHYXX.1000 จำนวน 2 รายการ เลขที่ น.1พย.(บห.)
(ซจ.)45/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์วิสการไฟฟ้า
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์วิสการไฟฟ้า/266,430.00บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส/218,387.00บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
218,387.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38812-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 68.7 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38812-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.7 MB]