ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 204/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127324037
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุหลัก งานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ประเภทล่อฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 204/2564
ระยะเวลาขายแบบ
4 มกราคม 2564 ถึง 13 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
14 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045242434 9 ต่อ 10326-28
สอบถามทางอีเมล์
jinnapat.mai@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
3,413,706.60 บาท
ราคากลาง
2,028,313.40 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-19985-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 103.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-19985-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 115.1 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 7 มกราคม 2564