ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64e0500029
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
จัดซื้อคอนกรีต 1/3/5 ตามหมายเลขงาน P-TDD02.4-E-KLSOM.4019,P-TDD02.4-E-KLSOM.4021 บ้านเสมา (คุ้มพระธาตุยาคู) ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.บรรพตวัสดุก่อสร้าง 2492
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.บรรพตวัสดุก่อสร้าง 2492
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
2,947.85 บาท
หมายเหตุ
เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตราฐาน กฟภ.
เหตุผล
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา