ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 อ.นฒ.(กป.) 35516/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097754008
รายละเอียด
จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงาน บริษัท ปารมี วิลเลจ จำกัด
ระยะเวลาขายแบบ
9 ตุลาคม 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
16 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-637769
สอบถามทางอีเมล์
pea_nikompattana@pea.co.th
Fax
038-636243
วงเงินงบประมาณ
554,452.72 บาท
ราคากลาง
554,452.72 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11492-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 765.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11492-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.4 MB]