ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1 ชร.(จซ.)235/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107110969
รายละเอียด
ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคฟม.2 P-NHE02.0-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.เชียงราย และ กฟฟ.ในสังกัด
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001/496,480.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
496,480.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11617-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 91.4 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-11617-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 185.5 kB]