ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.2 ตง.(บห.)7599/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67079213329
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
10 กรกฎาคม 2567 ถึง 15 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา
16 กรกฎาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
0755581186
สอบถามทางอีเมล์
pea.trang288@gmail.com
Fax
075581188
วงเงินงบประมาณ
815,072.50 บาท
ราคากลาง
815,072.50 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-185431-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.5 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-185431-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 58.3 kB]