ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
65I031S147
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067434050
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จซ.056/2565)
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บจก.สยามโพล์ แอนด์ ไพล์
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บจก.สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ 336,568.50 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บจก.สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ 336,568.50 บาท PO 3002074986 ลว. 23 มิ.ย. 2565
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
336,568.50 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-87900-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 64.5 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-87900-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 274.0 kB]