ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
เลขที่ ก.1กฟฟ.รสต.(คพ.)ซ.3601/2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067322502
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ งบลงทุนงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) ที่ได้รับการจัดสรรตาม WBS : I-65-G-RSTXX.07.AC01
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 481,135.13 บาท
2. บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 481,291.35 บาท
3. บริษัท ลพบุรีคอนกรีต (1992) จำกัด เสนอราคา 487,070.42 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 481,135.13 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
481,135.13 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-86860-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]