ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(สฟ)-023-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087212793
รายละเอียด
จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 40 กม. และขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 42 กม.
ระยะเวลาขายแบบ
16 กันยายน 2563 ถึง 23 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
24 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-5324
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,330,352.40 บาท
ราคากลาง
1,276,146.20 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-9239-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 183.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-9239-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 89.5 kB]