ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.1อด.2(กส)2064/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107171238
รายละเอียด
ซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 8 เมตร จำนวน 80 ต้น
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคารวม 130540.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
130,540.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-12096-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 186.8 kB]