ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ ต.๒.นศ(บห)๕๔๕/๒๕๖๔
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
-
รายละเอียด
1.มิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ (จำนวน 852 เครื่อง)
2.ซีที.แรงต่ำชำรุดขนาดต่างๆ (จำนวน 35 เครื่อง)
ระยะเวลาขายแบบ
8 มีนาคม 2564 ถึง 8 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
8 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 11:00
สอบถามทางโทรศัพท์
075-346955-57
สอบถามทางอีเมล์
Charin.man@pea.co.th
Fax
075-347324
วงเงินงบประมาณ
18,440.00 บาท
ราคากลาง
18,440.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
922.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-26661-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง