ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กฟอ.สน.(คพ) 83/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067430115
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังขาดแคลน Safety Stock 1 เดือน งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท ผกาแก้ว กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 451,497.20 บาท
2.บริษัท เพชรทับทิม ดีไซน์ จำกัด เสนอราคา 470,158.00 บาท
3.บริษํท ที แอนด์ เอส โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 511,930.80 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ผกาแก้ว กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 451,497.20 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
451,497.20 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-88021-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 677.2 kB]