ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1ลป.(บห.)(จปก.)(e-bid)02/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65017192229
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ โดยดำเนินการติดตั้ง ตัดฝาก ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยนและรื้อถอนแรงต่ำ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับซีที. ในพื้นที่ กฟจ.ลำปาง ประจำปี 2565 (เดือนกุมภาพันธ์-เดือนธันวาคม 2565)
ระยะเวลาขายแบบ
14 มกราคม 2565 ถึง 23 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา
24 มกราคม 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,135,959.08 บาท
ราคากลาง
1,135,959.08 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-68156-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 90.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-68156-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 204.9 kB]