ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2 รย.(บห.)0149/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107160105
รายละเอียด
จัดซื้อลูกถ้วยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟขาดแคลน จำนวน 3 รายการ
วันที่ประกาศผล
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บ.ออนพอยท์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 383,680.60 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บ.ออนพอยท์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 383,680.60 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
383,680.60 บาท
หมายเหตุ
เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กฟภ.กำหนด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-12117-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.8 MB]