ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ก.2 รย.(บห.)0149/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107160105
รายละเอียด
จัดซื้อลูกถ้วยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟขาดแคลน จำนวน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
15 ตุลาคม 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
16 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038613260
สอบถามทางอีเมล์
warisara.sup@pea.co.th
Fax
038620922
วงเงินงบประมาณ
383,680.60 บาท
ราคากลาง
383,680.60 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-12117-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 170.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง