ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-CCS-B.013/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097374991
รายละเอียด
จัดซื้อเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. สำหรับงานงบลงทุน
ระยะเวลาขายแบบ
16 กันยายน 2563 ถึง 23 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
24 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-130212
สอบถามทางอีเมล์
pea_ccs@pea.co.th
Fax
038-130211
วงเงินงบประมาณ
1,754,800.00 บาท
ราคากลาง
1,754,800.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-9282-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 75.0 kB]