ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I101S083
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057211046
รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นที่รองรับลูกค้าบริเวณด้านหน้าห้องสุขานอกอาคารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
น.ส.นุสรา สวัสดี 130800 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
น.ส.นุสรา สวัสดี
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
130,800.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38805-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 195.3 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38805-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.3 MB]