ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.3กฟส.อ.ลนส.(บง)35309/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127469359
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ มิเตอร์แรงต่ำชนิด ๑ เฟส เขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานสัก
ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ
15 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท เค.เอส.สุขเสถียร จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เค.เอส.สุขเสถียร จำกัด
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เค.เอส.สุขเสถียร จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
498,620.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21506-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 69.0 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-21506-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.1 MB]