ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-021-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127544223
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ จำนวน 6,500 ชุด เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-021-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
21 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
29 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241-142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323-868
วงเงินงบประมาณ
4,381,650.00 บาท
ราคากลาง
4,312,100.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22393-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 155.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22393-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 134.8 kB]