ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)044D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077463702
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มสายเคเบิ้ลอากาศ (SAC) งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)044D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
17 สิงหาคม 2563 ถึง 21 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
24 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
26,215,000.00 บาท
ราคากลาง
26,215,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
1,310,750.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5730-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 234.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5730-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 165.5 kB]