ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ฉ.2สดจ.(บห.)1048/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63047522478
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ กฟย.อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ระยะเวลาขายแบบ
9 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
31 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
043-860155,0951680775
สอบถามทางอีเมล์
noppadon.panp@pea.co.th
Fax
043-860-152
วงเงินงบประมาณ
4,514,148.10 บาท
ราคากลาง
4,514,148.10 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
535.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1828-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1828-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 59.4 kB]