ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1กฟส.อ.ปซ.(กป)35368/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
จำหน่ายสินทรัพย์ประเภทเครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ประจำสำนักงาน ของ กฟส.อ.ป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
10 สิงหาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
17 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 15:00
สอบถามทางโทรศัพท์
053520565
สอบถามทางอีเมล์
amornthep.thi@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
1,605.00 บาท
ราคากลาง
1,605.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5094-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง