ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ ฉ.2อจ.(กส.) 004/64
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายรถยนต์ชำรุด จำนวน 1 คัน
ระยะเวลาขายแบบ
11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
19 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 10:00
สอบถามทางโทรศัพท์
045511934-8
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
35,000.00 บาท
ราคากลาง
35,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง