ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง สอบราคา เลขที่ น.1ฝ.(บส.)106/2566
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
จัดซื้อเครื่องมือช่างสำหรับการติดตั้ง ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ระยะเวลาขายแบบ
11 พฤศจิกายน 2566 ถึง 14 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา
14 พฤศจิกายน 2566
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
162,319.00 บาท
ราคากลาง
162,319.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
162,319.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-156610-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.9 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-156610-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.9 MB]