ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ กลพ-สพ(ค)-002/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65057394495
รายละเอียด
โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า ตลาด และภาพลักษณ์องค์กร ประจำปี 2565
ระยะเวลาขายแบบ
10 มิถุนายน 2565 ถึง 4 กรกฎาคม 2565
วันที่เสนอราคา
4 กรกฎาคม 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
8,560,000.00 บาท
ราคากลาง
8,297,044.29 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-101075-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 63.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง