ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 กพ.(คพ)303/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047418594
รายละเอียด
ซื้อTR.50,KVA.3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 4 เครื่อง
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เอช แมคซ์ ไวร์ จำกัด เสนอราคา 415,545.20 บาท
บริษัท คัพฟา ควิลิตี้ จำกัด เสนอราคา 421,580.-บาท
บริษัท เอช 2 เค คอปอร์เรชั่น จำกัด เสนอราคา 425,860.-บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เอช แมคซ์ ไวร์ จำกัด เสนอราคา 415,545.20 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
415,545.20 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-34173-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 366.2 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-34173-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 158.5 kB]