ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กฟภ.จ.จบ.คพ.043/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037536578
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 ที่ ก2.กบญ. (บพ.)1417/2564 ลว. 18 มี.ค. 64 จำนวน 1 รายการ เลขที่ คพ.จบ. 043/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
30 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด เสนอราคา 494,211.60 บาท
2. บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ เสนอราคา 499,476.00 บาท
3. บริษัท พี.เจ แอนด์ เอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 507,180.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด เสนอราคา 494,211.60 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
494,211.60 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-37905-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 917.8 kB]