ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
E101ฉ.2สดจ.(บห)1136/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067149369
รายละเอียด
E101ซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ของคลังพัสดุ เพื่อพัฒนาคลังให้เป็นแบบ Modern Warehoue พร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ทราโพพาร์ท จำกัด เสนอราคา 123,585.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ทราโพพาร์ท จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
123,585.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38738-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.8 MB]