ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
BSSG น.2ศร.(กป.)-1190/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067105976
รายละเอียด
จ้างเหมาขุดหลุมพร้อมปักเสาและขุดหลุมพร้อมฝังแผ่นสมอบกงานขยายเขต คฟม.2 ซอยหลังวัดสิริมานนท์ ม.6 ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.ทีพีเอ็น บอร์ไพล์
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.ทีพีเอ็น บอร์ไพล์
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
311,444.90 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา