ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 208/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047371212
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุหลักงบ คฟม.2 ปี 2463 (เพิ่มเติม) ประเภทลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 1 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
29 เมษายน 2564 ถึง 11 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
12 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045-242434
สอบถามทางอีเมล์
jinnapat.mai@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
3,566,310.00 บาท
ราคากลาง
3,778,170.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-33960-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 109.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-33960-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 134.8 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564