ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ร)-010-2562
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
61117472125
รายละเอียด
ซื้อ Rack for horizontal
ระยะเวลาขายแบบ
29 ตุลาคม 2563 ถึง 5 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
6 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5316
สอบถามทางอีเมล์
krittanu.kle@pea.co.th
Fax
02-590-5307
วงเงินงบประมาณ
2,719,495.95 บาท
ราคากลาง
2,399,555.25 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-13443-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 63.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-13443-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 75.2 kB]