ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ฉ.2 กค.จร./จป-03/64
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047098827
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง บ้านยางใหญ่ อ.น้ำยืน - บ้านห้วยซันใต้ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (ช่วง A-B) ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
7 เมษายน 2564 ถึง 23 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
26 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,316,562.24 บาท
ราคากลาง
1,316,562.24 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-31786-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 69.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-31786-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 48.0 kB]