ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ฉ.3กกค.(ยค.)ปก.014/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087149276
รายละเอียด
ประกวดราคาเช่ายานพาหนะตามแผนการเช่ายานพาหนะปี2564-2569 จำนวน 4 รายการ รวม 58 คัน
ระยะเวลาขายแบบ
12 ตุลาคม 2563 ถึง 11 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
12 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-4421-4334-8 ต่อ 10174
สอบถามทางอีเมล์
Sattra.non@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
61,189,020.00 บาท
ราคากลาง
61,189,020.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11123-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11123-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 359.7 kB]