ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.029/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097764478
รายละเอียด
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุในสังกัด กฟต.2 จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
5 พฤศจิกายน 2563 ถึง 16 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
17 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326,10329
สอบถามทางอีเมล์
sinee.cha@pea.co.th
Fax
075-378441
วงเงินงบประมาณ
2,675,000.00 บาท
ราคากลาง
3,253,370.65 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-14266-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 153.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-14266-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 73.4 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563