ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-C(G)-119/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087052199
รายละเอียด
จัดซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต กลุ่มที่ 5 ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ.
ระยะเวลาขายแบบ
11 สิงหาคม 2563 ถึง 20 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
21 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-9066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
0-2590-9068
วงเงินงบประมาณ
1,616,877.00 บาท
ราคากลาง
1,434,870.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5176-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 635.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5176-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 234.2 kB]