ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือ-เครื่องใช้ 401/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107095243
รายละเอียด
E010 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้กลุ่มงานมิเตอร์และหม้อแปลง ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟฉ.2 ปีงบประมาณ 2562-2563
ระยะเวลาขายแบบ
4 พฤศจิกายน 2563 ถึง 18 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
23 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045-242434-6 ต่อ 10326-7 มือถือ 097-1911578
สอบถามทางอีเมล์
nattita.tho@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
7,918,000.00 บาท
ราคากลาง
7,775,690.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-14011-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-14011-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 366.0 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563
เหตุผลที่ยกเลิก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี ยกเลิกประกาศเนื่องจาก กฟภ. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอฯ สำหรับการจัดซื้อ มีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ